News

04.03.2012 - 09.07.2012
Museum of Modern Art MoMA, New York

Exquisite Corpses: Drawing and Disfiguration

Samantha Friedman, kuratorische Assistenz: Jodi Hauptman
01.03. - 30.06.2018
IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien

Übertragung / Auszüge aus dem VALIE EXPORT Center Linz

www.ifk.ac.at
Dagmar Schink